logo

جنگ یا تغییر ؟

غیرت - انسانیت - برابری زن و مرد - اعتماد - اعتقاد - کار - رای آزاد - فساد - رشوه - احتکار- اختلاس - فحشا - احترام به اعتقادات و ادیان مختلف - احترام به اعقاید سیاسی و وجود گروهای سیاسی - امید به آینده و فردای بهتر وووو (آیا در امروز ایران هست)؟

ایا وظیفه ماست که حافظ منافع دیگر کشورهای مسلمان باشیم و هزینه آنها را مردم ایران متقبل شوند؟

آیا ایرانیان باور دارند که همه ممالک دنیا دشمن ما هستند و ما باید با همه کشورها در جنگ باشیم؟

آیا ایران باید با آمریکا و کشورهای همسایه وارد جنگ شود؟

آیا ولایت فقیه حاکم مطلقه تمام ایرانیان است؟

آیا دین در سیاست می بایست ادغام باشد؟

آیا با اعدام مفسدان اقتصادی موافق هستید؟

آیا با رفراندم برای آری یا نه به جمهوری اسلامی موافق هستید؟

به این سولات اول خود جواب دهید و بعد با دوستان و آشنایان خود در میان بگذارید. وقتی شما و اکثریت دور و اطراف شما و مردم یک صدا به یک جواب واحد رسیدند بدانید بدون دخالت دول خارجی سال 57 تکرار خواهد شد

 

مهر 98